Toelatingsvoorwaarden

Villa Indigo is een initiatief dat financieel gesteund wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Gewest legt medische toelatingsvoorwaarden op voor elk verblijf in Villa Indigo. Als aan deze voorwaarden is voldaan, worden de kosten van het verblijf van de kinderen bijna volledig gedekt door de ziekenfondsen. Alleen het remgeld blijft ten laste van de ouders. Zo kunnen wij voornamelijk kinderen en adolescenten opvangen met chronische ziekten, die complexe medische zorg en/of constant toezicht nodig hebben, waarvan de gezondheidstoestand stabiel is en die gewoonlijk thuis wonen met het nodige toezicht.

Elke aanvraag wordt ingediend bij het ziekenfonds van het kind, dat bepaalt of het kind voldoet aan de voorwaarden voor een verblijf in Villa Indigo. Een overeenkomst geldt voor 12 maanden en voor maximaal 32 dagen. De maximumleeftijd is 18 jaar. Als het ziekenfonds weigert, kan het kind niet worden opgevangen.

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u gedurende een periode van 12 maanden dus één of meer verblijven voor een maximale duur van 32 dagen aanvragen, voor kortere of langere periodes. Opgelet: een verblijf in een vergelijkbare respijtinstelling in België wordt meegerekend in deze 32 dagen.

Houd er rekening mee dat het aantal bedden beperkt is tot 10 en dat we dus jammer genoeg niet aan alle aanvragen kunnen tegemoetkomen.

toelatingsprocedure

Het is nooit gemakkelijk als uw kind voor het eerst ergens anders verblijft. Daarom verloopt het toelatingsproces bij Villa Indigo stap voor stap.

De kinderen worden alleen toegelaten op medisch voorschrift, op verzoek van de ouders en/of van de zorgverleners die hen gewoonlijk verzorgen. Als u denkt dat uw kind voldoet aan de voorwaarden voor een verblijf in Villa Indigo, kunt u per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen.

Als tijdens dit eerste contact blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor een verblijf, maken we een afspraak om kennis te maken. U krijgt de gelegenheid om het huis te bekijken en een lid van het team te ontmoeten. We nemen de tijd voor een gesprek met de kinderarts en de zorgcoördinator. Tijdens dit gesprek bekijken we gedetailleerd de zorg en gewoonten van uw kind en beantwoorden we al uw vragen.

In een tweede fase wordt het kind verwelkomd voor een pre-opvang gedurende 24 uur om het de kans te geven zich aan te passen aan de plek en het team. Voor het team is dit verkennende verblijf een gelegenheid om het kind zorgvuldig te observeren.

Na dit eerste contact wordt in multidisciplinair overleg beslist of het kind regelmatig kan worden opgevangen. In geval van twijfel over onze capaciteiten om optimaal en veilig te voldoen aan de behoeften van het kind, kan een tweede pre-opvang worden georganiseerd. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat sommige kinderen worden opgevangen met beperkingen in verband met de permanente aandacht die zij vragen, en dat andere kinderen moeten worden geweigerd wanneer onze infrastructuur niet is aangepast of wanneer het kind een gevaar kan vormen voor zichzelf, de andere kinderen en het personeel.

Het team zorgt er steeds voor om, in overleg met het gezin, een gepersonaliseerd opvangproject uit te werken dat rekening houdt met de behoeften van elk kind. Zodra de fase van de pre-opvang voorbij is, krijgt het gezin een jaarlijkse quota van 32 dagen naar keuze, maar naargelang van de beschikbare plaatsen.

De kwaliteit van het verblijf van het kind wordt bij elk verblijf opnieuw beoordeeld tijdens de wekelijkse interdisciplinaire vergadering.

Niet gepland respijt

In bijzondere gevallen zoals crisissituaties (gezondheidsproblemen van de ouders, ongevallen, levenseinde van een ziek kind) kan uw kind dringend worden opgevangen gedurende de nodige tijd. In deze situaties kan ook een appartement ter beschikking worden gesteld van de naaste familie.