Vertrouwelijkheidsbeleid

Dit beleid is opgesteld door de vzw VILLA INDIGO, met maatschappelijke zetel te Kolonel Bourgstraat 156A, 1140 Evere, met ondernemingsnummer 876.885.641 (hierna ‘de verantwoordelijke voor de verwerking’ genoemd).

Het doel van dit beleid is de bezoekers van de website op het volgende adres: http://www.villaindigo.be/index.php (hierna de ‘website’ genoemd) te informeren over de manier waarop gegevens worden verzameld en verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

Dit beleid kadert in de wens van de verantwoordelijke voor de verwerking om transparant te handelen, in overeenstemming met zijn nationale bepalingen en met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de ‘AVG’ of ‘Algemene verordening gegevensbescherming’).

De verantwoordelijke voor de verwerking schenkt bijzondere aandacht aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn gebruikers en verbindt zich er bijgevolg toe redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik.

‘Persoonsgegevens’ worden gedefinieerd als alle persoonsgegevens betreffende de gebruiker, d.w.z. alle informatie waarmee de gebruiker direct of indirect als natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder beschreven praktijken, kan hij contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het postadres of e-mailadres dat vermeld staat in de rubriek ‘Contactgegevens’ van dit beleid.

 

Welke gegevens verzamelen we?

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens volgens de hierna beschreven modaliteiten en beginselen:

 • zijn domein (automatisch gedetecteerd door de server van de verantwoordelijke voor de verwerking), inclusief het dynamische IP-adres;
 • zijn e-mailadres indien de gebruiker dit eerder heeft onthuld, bijvoorbeeld door berichten of vragen op de website te sturen, door met de verantwoordelijke voor de verwerking per e-mail te communiceren, door toegang te krijgen tot het afgeschermde deel van de website door middel van identificatie enz.;
 • alle informatie over de pagina’s die de gebruiker op de website heeft geraadpleegd;
 • alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van informatieve enquêtes en/of registraties op de website, of door toegang tot het afgeschermde deel van de website door middel van identificatie.

Het is mogelijk dat de verantwoordelijke voor de verwerking ook niet-persoonsgegevens verzamelt. Deze gegevens worden gekwalificeerd als niet-persoonsgegevens omdat ze het niet mogelijk maken een specifieke persoon direct of indirect te identificeren. Ze kunnen dus voor elk doel worden gebruikt, bijvoorbeeld om de website, de aangeboden producten en diensten of de reclame van de verantwoordelijke voor de verwerking te verbeteren.

Indien niet-persoonsgegevens zodanig met persoonsgegevens worden gecombineerd dat het mogelijk is de betrokkenen te identificeren, worden deze gegevens als persoonsgegevens behandeld tot het niet meer mogelijk is ze aan een specifieke persoon te koppelen.

Verzamelingsmethoden

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt de persoonsgegevens als volgt

 • Contact webformulier
 • Contact via e-mail

Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden:

 • het beheer van en de controle op de uitvoering van de aangeboden diensten verzekeren; verzending en opvolging van de bestellingen en facturering;
 • verzending van promotionele informatie over de producten en diensten van de verantwoordelijke voor de verwerking;
 • verzending van promotiemateriaal; het beantwoorden van vragen van de gebruiker; het opstellen van statistieken;
 • de kwaliteit van de website en van de door de verantwoordelijke voor de verwerking aangeboden producten en/of diensten verbeteren;
 • informatie versturen over nieuwe producten en/of diensten van de verantwoordelijke voor de verwerking;
 • met het oog op commerciële prospectie;
 • een betere identificatie van de interesses van de gebruiker mogelijk maken.

Het is mogelijk dat de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkingen moet uitvoeren die nog niet voorzien zijn dit beleid. In dat geval zal zij contact opnemen met de gebruiker alvorens zijn persoonsgegevens opnieuw te gebruiken, om hem op de hoogte te stellen van de wijzigingen en hem de kans te bieden dit hergebruik in voorkomend geval te weigeren.

Gerechtvaardigde belangen

Sommige van de door de verantwoordelijke voor de verwerking uitgevoerde verwerkingen zijn gebaseerd op de rechtsgrondslag van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze gerechtvaardigde belangen staan in verhouding tot de eerbiediging van de rechten en vrijheden van de gebruiker. Indien de gebruiker geïnformeerd wenst te worden over de details van de doeleinden die gebaseerd zijn op de rechtsgrondslag van de gerechtvaardigde belangen, wordt hem aanbevolen contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking (zie ‘Contactgegevens’).

Bewaartermijn

Algemeen geldt dat de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer bewaart dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden gebruikt en in overeenstemming met de wettelijke en regelgevende vereisten.

De persoonsgegevens van een klant worden maximaal 10 jaar na het einde van de contractuele relatie tussen deze klant en de verantwoordelijke voor de verwerking bewaard.

Bij het verstrijken van de bewaartermijn stelt de verantwoordelijke voor de verwerking alles in het werk om de persoonsgegevens onbeschikbaar en ontoegankelijk te maken.

Toepassing van de rechten

Voor alle hieronder vermelde rechten behoudt de verantwoordelijke voor de verwerking zich het recht voor de identiteit van de gebruiker te verifiëren voor de toepassing van de hieronder vermelde rechten.

Dit verzoek om aanvullende informatie wordt gedaan binnen een maand nadat de gebruiker zijn verzoek heeft ingediend.

Toegang tot gegevens en kopie

De gebruiker kan kosteloos de schriftelijke mededeling of een kopie krijgen van de hem betreffende persoonsgegevens die zijn verzameld.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan de betaling vragen van redelijke kosten op basis van de administratieve kosten voor eventuele extra kopieën die de gebruiker vraagt.

Wanneer de gebruiker een dergelijk verzoek elektronisch indient, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

Tenzij in de AVG anders is bepaald, krijgt de gebruiker uiterlijk één maand na de ontvangst van zijn verzoek een kopie van zijn gegevens.

Recht op rectificatie

De gebruiker kan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van een maand kosteloos de rectificatie verkrijgen van zijn persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, alsmede de aanvulling ervan indien ze onvolledig blijken.

Tenzij in de AVG anders is bepaald, wordt het verzoek om toepassing van het recht op rectificatie behandeld binnen de maand na de indiening ervan.

Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

De gebruiker kan zich te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie, kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens wanneer:

 • de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of van een derde, tenzij de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die een bescherming van de persoonsgegevens vereisen, voorrang hebben (met name wanneer de betrokkene een kind is).

De verantwoordelijke voor de verwerking kan weigeren het recht om bezwaar te maken van de gebruiker ten uitvoer te leggen indien hij dwingende en gerechtvaardigde redenen voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen of de rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering. In geval van een geschil kan de gebruiker een klacht indienen overeenkomstig het hoofdstuk ‘Klachten’ van dit beleid.

De gebruiker kan zich ook te allen tijde, zonder rechtvaardiging en kosteloos, verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens wanneer zijn gegevens worden verzameld met het oog op commerciële prospectie (met inbegrip van profilering).

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Tenzij in de algemene verordening gegevensbescherming anders is bepaald, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van een maand op het verzoek van de gebruiker te antwoorden en zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gevolg te geven aan een dergelijk verzoek.

Recht op beperking van de verwerking

De gebruiker kan de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens verkrijgen in de hieronder opgesomde gevallen:

 • wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en alleen zolang de verantwoordelijke voor de verwerking dit moet controleren;
 • wanneer de verwerking onwettig is en de gebruiker de voorkeur geeft aan beperking van de verwerking boven verwijdering;
 • wanneer de gebruiker deze, hoewel niet langer noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking, nodig heeft voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van zijn rechtsvorderingen;
 • gedurende de tijd die nodig is om de gegrondheid van een verzoek om verzet van de gebruiker te onderzoeken, met andere woorden gedurende de tijd die de voor de verwerking verantwoordelijke nodig heeft om de belangenafweging tussen de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke en die van de gebruiker te controleren.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de gebruiker informeren wanneer de beperking van de verwerking wordt opgeheven.

Recht op wissen (recht om vergeten te worden)

De gebruiker kan verkrijgen dat zijn persoonsgegevens worden gewist wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de gegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking;
 • de gebruiker heeft zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking;
 • de gebruiker maakt bezwaar tegen de verwerking en er is geen dwingende gerechtvaardigde reden voor de verwerking en/of de gebruiker oefent zijn specifieke recht op verzet met betrekking tot direct marketing (met inbegrip van profilering) uit;
 • de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een onrechtmatige verwerking;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om een wettelijke verplichting (van het recht van de Unie of van een lidstaat) na te leven waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in het kader van de verlening van diensten die zich richten tot kinderen.

Het wissen van gegevens is echter niet van toepassing in de volgende gevallen:

 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting tot verwerking na te komen die is neergelegd in de EU-wetgeving of in de wetgeving van de lidstaat waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden en op voorwaarde dat het recht op gegevenswissing de verwezenlijking van de doeleinden van de betrokken verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in gevaar kan brengen;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van rechtsvorderingen.

Tenzij in de algemene verordening gegevensbescherming anders is bepaald, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een termijn van een maand op het verzoek van de gebruiker te antwoorden en zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gevolg te geven aan een dergelijk verzoek.

Recht op ‘overdraagbaarheid van de gegevens’

De gebruiker kan te allen tijde verzoeken zijn persoonsgegevens kosteloos te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, met name met het oog op doorgifte aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, als:

 • de gegevensverwerking via geautomatiseerde procedés plaatsvindt; en
 • de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker of op een overeenkomst tussen de gebruiker en de verantwoordelijke voor de verwerking

Onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker het recht van de verantwoordelijke voor de verwerking te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is.

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

Bestemmelingen van de gegevens en openbaarmaking aan derden

De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de verantwoordelijke voor de verwerking zelf, zijn werknemers of andere onderaannemers, zijn zorgvuldig geselecteerde commerciële partners, gevestigd in België of in de Europese Unie, die met de verantwoordelijke voor de verwerking samenwerken in het kader van de commercialisering van producten of de verlening van diensten.

In het geval dat de gegevens aan derden worden verstrekt voor direct marketing of commerciële prospectie, wordt de gebruiker daarvan vooraf in kennis gesteld, zodat hij kan kiezen of hij de overdracht van zijn gegevens aan derden aanvaardt.

Wanneer deze overdracht gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker, kan deze zijn toestemming voor dit specifieke doel te allen tijde intrekken.

De verantwoordelijke voor de verwerking houdt zich aan de geldende wettelijke en regelgevende bepalingen en ziet er in alle gevallen op toe dat zijn partners, werknemers, onderaannemers of andere derden met toegang tot deze persoonsgegevens dit beleid naleven.

De verantwoordelijke voor de verwerking maakt de persoonsgegevens van de gebruiker bekend indien een wet, een gerechtelijke procedure of een bevel van een overheidsinstantie dit noodzakelijk maakt.

De verantwoordelijke voor de verwerking geeft geen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie.

Veiligheid

De verantwoordelijke voor de verwerking treft passende technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau van de verwerking en de verzamelde gegevens te waarborgen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Daarbij wordt rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de reikwijdte, de context en de doeleinden van de verwerking, alsmede de risico’s voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

De verantwoordelijke voor de verwerking maakt bij de overdracht of ontvangst van gegevens op de website altijd gebruik van de coderingstechnologieën die binnen de IT-sector als industriestandaard worden erkend.

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft passende veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik of wijziging van de op de website ontvangen informatie te vermijden en te voorkomen.

In het geval van een inbreuk op de persoonsgegevens die de verantwoordelijke voor de verwerking controleert, zal de verantwoordelijke voor de verwerking snel optreden om de oorzaak van deze inbreuk vast te stellen en passende corrigerende maatregelen te nemen.

De verantwoordelijke voor de verwerking stelt de gebruiker op de hoogte van dit incident indien dit wettelijk verplicht is.

Klachten

Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de in dit beleid beschreven praktijken, is het raadzaam rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij zijn nationale controleautoriteit, waarvan de contactgegevens vermeld zijn op de officiële website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Bovendien heeft de gebruiker de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de bevoegde nationale jurisdicties.

Contactgegevens

Voor vragen en/of klachten in verband met dit beleid kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking:

 • Via e-mail: directionvi@villaindigo.be
 • Per post: Kolonel Bourgstraat 156A, 1140 Evere

Wijziging

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor de bepalingen van dit beleid te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen worden rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking gepubliceerd.

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Op dit beleid is het nationale recht van toepassing van de plaats waar de verantwoordelijke voor de verwerking zijn hoofdvestiging heeft.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit beleid wordt voorgelegd aan de jurisdictie van dat nationale recht.

Deze versie van het Beleid dateert van 12/08/2019